منابع محلى به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش دادند كه فعال فرهنگى عرب اهوازى رضا عچرش كه بعد از چهار سال زندان ، حدود دوماه پيش پس از وخيم شدن وضعيت جسمانى اش به مرخصى آمده بود روز يكشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ هنگام مراجعه به شعبه ٨ دادگاهانقلاب اهواز براى تكميل مدارك پزشكى به صورت ناگهانى به زندان بازگردانده شد.

 

رضا عچرش، فرزند سعيد، متولد ١٣٦٤ از اهالى خفاجيه(سوسنگرد)،در مردادماه 1395 توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه اهوازبازداشت شده بود، به دليل مشاركت در كمپين ها و زنجيره هاى انسانى اعتراض به انتقال آب کارون و نيز فعاليت رسانه اى در شبكه هاىاجتماعى ، توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام و “تبلیغ علیه نظام” و  “همکاری رسانه اى با گروههای مخالف نظام” به ٦ سال حبسمحکوم شد.

رضا عچرش چندين ماه در بازداشتگاه تحت شديدترين شكنجه روحى و جسمى قرار گرفته بود، بطورى كه در اثر فشار شكنجه در دوناحيه بدنش فتق ايجاد شده بود و قسمتى از روده اش و يكى از چشمانش آسيب ديده است.

رضا عچرش پس از اعتصاب غذاى طولانى با توديع وثيقه 10 ميليارد ريال موفق شد مرخصى استعلاجى بگيرد. او تا كنون دو عمل فتق وبريدن قسمتى از روده اش در اثر شكنجه داشته است و نياز به يك عمل ديگرى براى يكى از چشم هاى آسيب ديده اش دارد.

مرخصى او تا پايان ماه رمضان تمديد شده بود اما وقتى روز يكشنبه براى تكميل مدارك پزشكى و كسب وقت بيشتر براى عمل چشمشمراجعه كرده بود با واكنش خشمناك قاضى مواجه شد كه بلافاصله دستور بازگرداندن وى به زندان را صادر كرد.

 

 سازمان حقوق بشر اهواز

يكشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

٣ مى ٢٠٢٠