کلثوم دبات - کارشناس ارشد حقوق و فعال حقوق بشر


زندان در تبعيد يعنى گذراندن دوران حبس در محلى غير از محل وقوع جرم، محل دستگيرى ومحل رسيدگى به اتهام ، كه اين حكم يكى از بدعتهايى است كه مخصوصاً در سالهاى اخير در ايران عليه متهمان سياسى و امنيتى مورد حکم قرار مى‌گيرد. 

این در حالي است كه با نگاه اجمالى و مختصر به قانون مجازات اسلامى ايران مى توان به اين نكته پى برد كه اين حكم براى هيچ جرمى در نظر گرفته نشده است.

پيش از بررسى اين حكم به جاست كه به تعريف قانونى بودن جرم بپردازيم. قانونى بودن جرم به اين معناست كه تنها اعمالى (فعل يا ترك فعل) جرم شناخته مى شود كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد. بدين معنا كه اگر در قانون براى آن مجازاتى مقرر نشده است جرم محسوب نمى‌شود.

قانونى بودن جرم و مجازات قاعده اى است حقوقى كه در تمام نظام هاى حقوقى دنيا رعايت مى‌گردد.

اين قاعده حقوقى در قوانين ايران در قانون اساسى تحت اصول ٣٦ و ١٦٦ آمده كه در آن تأكيد شده حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد.

اصل ٣٦: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ١٦٦: احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

سؤالى كه در اين باره مطرح است اين است كه: كجاى قانون آمده كه زنداني سياسى - امنيتى بايد محكوم به تحمل زندان‌هاى طولانى مدت در محل تبعيدى باشد؟! اين حكم حبس در تبعيد از كجا آمده و به عبارتى ديگر از كجا نشأت مى‌گيرد؟!

پيش از پاسخ به اين سوال بايد متذكر شد كه اصل ١٦٧ قانون اساسى مقرر مى‌دارد که « اگر حكمى را نتوان از قوانين استنتاج كرد بايد به منابع معتبر اسلامى و فتاوى معتبر رجوع كرد».

اصل١٦٧ قانون اساسى: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد."

به نظر مى آيد كه دادگاه‌های جمهوری اسلامی از فتواى علی خامنه‌ای در این باره تبعيت و پيروى كرده اند كه در آن گفته که " در مواردى به جاى اعدام براى افرادى كه حكم اعدامشان شكسته شده است به عنوان مجازات جايگزين "زندان در تبعيد" صادر شود. هم چنين از نظر انضباطى مى‌شود در صورت طى مراحل قانونى و تشكيل كميته انضباطى زندانى را كه در حال گذراندن حكمش است، تبعيد داد."

آيا اين حكم عادلانه است؟! مطمئناً خير؛ زيرا اين گونه احكام علاوه بر رنج و سختى شديد براى خود زندانى باعث مشكلات عديده و جبران ناپذيرى براى خانواده زندان سياسى مى گردد كه بايد ساعتهاى طولانى را در جاده هاى غير استاندارد به اميد ملاقات محدود چند دقيقه اى براى فرزند يا همسر يا برادر يا خواهر خود طى كنند كه بيشتر مواقع امكان طى اين مسافتهاى طولانى را ندارند در نتيجه خود زندانى و خانواده او از ملاقات محروم مى مانند؛ كه اين ظلم و مجازاتهايى است براى خانواده ها كه هيچ جرمى مرتكب نشده اند. در صورتى كه در آيين نامه سازمان زندان ها در مواد ١٨١ به بعد به امكان فراهم و ميسر بودن ملاقات براى خانواده ها پرداخته شده است. با كمى دقت مى‌توان يافت كه اين قوانينى كه در بالا بررسى گرديد ضد و نقيض ديگر تصويب شده كه اين خود نشانه بى نظمى و به تبع آن بى عدالتى در كشور است.

در حال حاضر بيش از٦١ زندانى سياسى و عقيدتى (البته اين آمار هر روز رو به افزايش است )در تبعيد و زندان هايى هستند كه از محل زندگى و خانواده خود دور هستند؛ از زندانى بهايى و بلوچى گرفته تا زندانى سياسى كرد و عرب.

از اين بررسى مختصر مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين بدعت غير قانونى و غير شرعى يعنى زندانى و حبس در تبعيد حاصل اصل ١٦٧ قانون اساسى است كه دست فقها را در قانون و صدور احكامى ناعادلانه از اين قبيل بار گذاشته است. 

اين اصل قانوني فقط نمونه اى از احكام و بدعتهايى غير شرعى در جمهورى اسلامى ايران است كه مانند آن را شاهد بوديم و در آينده بشتر مشاهده خواهيم كرد. اين بررسى مختصر تنها گوشه اى از اين بى عدالتيهاست.