ده ها تن از فعالان عرب اهوازی و ترک آذربايجانى در اول ماه مى به مناسبت روز جهانى كارگر در استكهلم در تظاهرات احزاب چپ سوئدى شركت كردند.

شرکت کنندگان با حمل پلاكاردهايى افزايش موج اعدام ها و شكنجه زندانيان سياسى وادامه نقض حقوق بشر علیه مردم عرب و ترك در ایران را محكوم كردند وخواستار توقف اعدام ها و روند پاکسازی قومی در اهواز و نيز موج دستگیری ها و شکنجه زندانیان سیاسی در آذربایجان و ادامه ظلم و ستم و تبعيض عليه مليتهاى غيرفارس درايران شدند.

ده ها تن از فعالان عرب اهوازی و ترک آذربايجانى در اول ماه مى به مناسبت روز جهانى كارگر در استكهلم در تظاهرات احزاب چپ سوئدى شركت كردند.

شرکت کنندگان با حمل پلاكاردهايى افزايش موج اعدام ها و شكنجه زندانيان سياسى وادامه نقض حقوق بشر علیه مردم عرب و ترك در ایران را محكوم كردند وخواستار توقف اعدام ها و روند پاکسازی قومی در اهواز و نيز موج دستگیری ها و شکنجه زندانیان سیاسی در آذربایجان و ادامه ظلم و ستم و تبعيض عليه مليتهاى غيرفارس درايران شدند.

در این راهپیمایی نمایندگان سازمان حقوق بشر اهواز و كانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستيزى در ایران و ساير فعالان حقوق بشر از عربهای اهوازی و ترک هاى آذربایجانی شرکت کردند و همبستگی مردم عرب و ترك در ایران را علیه نژادپرستی و تبعیض و ظلم و ستم ملی و مبارزه مشترك براى آزادى و دست يابى به حقوق ملى را اعلام كردند.

برخى از اين فعالان با رسانه هاى حاضر در اين تظاهرات مصاحبه كردند كه عبارت بودند از : یوسف عزیزی بنی طرف دبیر كانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستيزي در ایران ،علیرضا اردبیلی از اتحاد ملى دموکراتيك آذربایجان جنوبی- بيرليك و دومان راد مهر از انجمن حقوق بشر آذربایجانیها در ایران و صالح حميد از سازمان حقوق بشر اهواز.

سخنرانان بر لزوم مبارزه مشترك ملتهاى عرب و ترك و ساير ملتهاى غيرفارس در ايران به منظور به دست يابى به حقوق خود تأكيد كردند. آنها همچنین از اتحادیه اروپا و دولت سوئد و سازمانهای حقوق بشر در اروبا خواستند تا توجه بيشترى نسبت به پرونده حقوق بشر در ایران داشته باشند و فشار بيشترى را بر مقامات ایران برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در مناطق اقلیت های قومی اعمال نمايند.

سازمان حقوق بشر اهواز

1 مى 2014