نوشته: آوات بازيار

بعد از پایان جنگ 8ساله مابین ایران وعراق وآتش بس در سال 68 زمینهای زیادی در محدوده مرزی ایران عراق که صاحبان انها از ترس جنگ گریخته بودند با معضلی به نام الودگی مین وگلوله های عمل نکرده مواجه شدند .زمینهایی که ارزش کشاورزی بسیار خوبی داشتند یا مهمتر از ان در اکتشافات حوزه های نفتی در میدان های نفتی قرارگرفتند .صاحبان بومی این زمین ها بعد از تلاش های زیاد انها که خوش شانس تر بودند توانستند مقدارکمی از این زمین ها را تصاحب کنند وا…

اقرأ المزيد...

عریفی که در گذشته از نژاد بر اساس عناصر فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ـ ژنوتیپی و فنوتیپی ـ به دست آمده بود حدوداً از 1950 زیر ذره بین نقادانه دانشمندان علوم اجتماعی و علوم بیولوژیک قرار گرفته است؛ به طوری که اکثریت مطلق نظریه های جوهرگرایانه که حول مسئله “نژاد ژنتیک” شکل گرفته بودند

نژاد، نژادپرستی و اشکال آن در ایران معاصر

 

 

دکتر علیرضا اصغرزاده

این نسخه ی راسیسم از طریق ارگان های دولتی و نهادهای گروه حاکم مثل ارتش، آموزش و پرورش، رسانه ه…

اقرأ المزيد...

بحث