روز جهانی زبان مادری امسال در حالی سپری می شود که عربهاي اهوازی و سایر ملیتهای غیر فارس در ایران همچنان از حق تحصیل به زبان مادری خويش محروم می باشند. حقى كه از سوى سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،يونسكو طی قطعنامه شماره 30 C/DR.35 از سال 1999 به عنوان "روز جهانی زبان مادری" نامگذاری شد.

روز جهانی زبان مادری امسال در حالی سپری می شود که عربهاي اهوازی و سایر ملیتهای غیر فارس در ایران همچنان از حق تحصیل به زبان مادری خويش محروم می باشند. حقى كه از سوى سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ،يونسكو طی قطعنامه شماره 30 C/DR.35 از سال 1999 به عنوان "روز جهانی زبان مادری" نامگذاری شد.

در حالی که از وظایف دولت اجرای این حق قانونی و انسانی در کشور می باشد جريانات شوونیستى در ايران و در رأس انها "فرهنگستان زبان و ادب فارسی " مخالف اجرای این حق قانونی می باشند. اعضای این سازمان مسئله تدریس به زبان مادری را تهدیدی جدی برای زبان فارسی و به عنوان یک توطئه و تهديد امنيت ملى قلمداد کرده اند. پرواضح است که ناسيوناليستهاى افراطى و اسلام گرایان رادیکال در نظام جمهوری اسلامی با اینچنین گفتمان دگر ستيز و برترى جويانه و خصمانه سعى در جلوگیری از تحقق این حق طبیعی و انسانی کودکان غيرفارس برای یادگیری به زبان مادری خويش می باشند.

عدم تدريس زبانهاى مادرى در ايران نقض آشكار قطعنامه A/RES/61/266 سازمان ملل از سوى حكومت جمهورى است که در تاریخ 16 می 2007 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردیده و دولت هاى عضو را به حفاظت و حمايت از تمام زبان های استفاده شده توسط مردم جهان تشویق می کند. در همان مصوبه، سال 2008 به عنوان " سال بین المللی زبانها " برای پیشبرد وحدت در چارچوب تنوع و ارتقای درک بین المللی از چندزبانگی و چند فرهنگی نامگذاری شد.

گرچه زبان فارسی تنها زبان یکی از ملیت ها درایران می باشد ولی به دليل اعمال سیاستهای نژادپرستانه تبدیل به ابزاری ایدئولوژیک برای مبارزه با دیگر زبانها به منظور محو هویت قومى/ملى مردمان غیر فارس گردیده است تا آنان را دچار از خود بیگانگی فرهنگی کنند.

زبان مادری همیشه از دغده هاى اصلى احزاب سیاسی و سازمان های حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در جوامع غير فارس در ايران در بوده و هست. به همین منظور تعدادی از فعالان این ملیت هاى مختلف از عرب، ترک،کرد، بلوچ، ترکمن و ساير مليتها اقدام به تشکیل کمپینی برای حمایت از حق آموزش به زبان مادری در اعتراض به مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی نموده اند و در این راستا از تمامی فعالان و شهروندان خواسته اند که به این کمپین بپیوندند.

این کمپین تا 21 فوریه 2014 که مصادف با روز جهانی زبان مادری است ادامه خواهد داشت و سپس نامه ی به نام امضا کنندگان به سازمانهای بین المللی و نهاد ها ی مرتبط با حقوق بشر ارسال خواهد گردید.

به مناسب روز جهانى زبان مادرى ما مجددا خواستار اجراى قوانین بین المللی مربوط به حق آموزش زبان مادرى هستيم. حقى كه در بسیاری از کنوانسیونهای جهانی به ویژه بند های دوم و سوم ماده 4 اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، زبانی و مذهبی (قطعنامه 135/47 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992) و ماده 30 از منشور حقوق کودکان (مصوبه کمیته حقوق کودکان) و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوبه 16 دسامبر 1946در مجمع عمومی سازمان ملل متحد) می باشیم.

با توجه به اینکه دولت ایران از امضا کنندگان همه این قطعنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی می باشد لازم است که طرح آموزش به زبان مادری را بدون هیچ قید و شرطی به اجرا گذاشته شود و يا حداقل ماده 15 قانون اساسی كنونى که حق تحصیل آموزش زبان مادری را برای مليتهاى غير فارس مى دهد و به مدت 35 سال معطل مانده را به اجرا بگذارد.

سازمان حقوق بشر اهواز

2014 فوریه 20


جستجو