جمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال

جمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال با شرکت نمایندگان اعضای ان در روزهای 5 و 6 ماه می 2012 در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد،

در این مجمع، که روح همکاری اعضاء بر ان سایه انداخته بود، ابتدا با یک دقیقه سکوت برای شهدای راه دمکراسی و حق اغاز به کار کرد، در ادامه کار بعد از تصویب صورت جلسه مجمع و شنیدن گزارش سخنگوی کنگره ، شرکت کنندگان ضمن بررسی سیاستها و برنامه های یک سال اخیر کنگره ملیتها، با تصویب سیاستهای جدید برای اینده مبارزه سیاسی کنگره به اتفاق اراء شورای مرکزی جدید و پلاتفرم سیاست های ان را به تصویب رساندند.

در طول دو روز مجمع عمومی، بعد از شنیدن گزارش سالیانه کمیته ها و شورای مرکزی، اعضای شرکت کننده به کلیه نواقص با دیدی انتقادی نگریسته و جهت پیشبرد سیاستها و برنامه کنگره دست به اصلاح کمیته ها و خط مشی انان زدند، در مجمع به اتفاق اعضاء اصلاحاتی در ساختار شورای مرکزی، و کمیته های چند گانه ان مثل کمیته هیئت تحریه، پالتاک، سایت کنگره، کمیته روابط با اپوزیسیون کمیته روبط خارجی و مالی زدند.

در مجمع تم حقوق بشر و همکاری ان با کمیته های روابط خارجی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، لازم به یاداوری است که کنگره ملیت های ایران فدرال متشکل از 17 سازمان و حزب میباشد که در برگیرنده ملیت های عرب اهوازی، تورک اذری، کورد، بلوچ، تورکمن و لر بختیاری است.

کمیته تبلیغات حزب تضامن دمکراتیک اهواز

9-5-2012


جستجو