بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

            سال تحصیلی جدید در ایران روز یکشنبه 23 سبتامبر در حالى آغاز شد که کودکان عرب اهوازی و دیگر ملیت ها مانند ترک های آذری، کوردها، بلوچ ها، ترکمن ها و... کماکان از آموزش به زبان مادری خویش محروم هستند.

               رفتارهای نژادپرستانه ی رژیم ایران در محرومیت عامدانه از آموزش به زبان مادری در حالی ادامه می یابد که اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه ی آموزش به زبان مادری را داده است.

               این در حالی است که سند 2030 سازمان یونسکو بر دسترسی برابر به آموزش برای همه تاکید دارد. این سند همچنین دولت های عضو از جمله ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد را ملزم می کند تا شرایط آموزش به زبان ملیت ها را فراهم کند. 

               با این وجود برخی نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی مانند " فرهنگستان زبان و ادب فارسی " که دیدگاه هایی کاملا نژادپرستانه دارند، مانع آموزش به زبان مادری در ایران هستند به این بهانه که چنین آموزشی منجر به " تضعیف زبان فارسی " می شود و به " تمایلات جدایی طلبانه " ی کودکان ملیت ها دامن می زند. 

               بدین روی سازمان حقوق بشر اهواز بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به نقض قطعنامه بین المللی 16 می 2007 ادامه می دهد، قطعنامه ای که توسط قطعنامه ی 266/61 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر " تلاش برای محافظت از تمام زبان های ملل جهان " نیز پشتیبانی شده است. 

               از این چشم انداز سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تقدیر از مبارزات ملت عرب اهواز در نیل به حقوق مشروع خویش بویژه حق آموزش به زبان مادری، این حق و مبارزه برای کسب آن را جزء حقوق اساسی بشر و آن را منطبق بر کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی می داند. 

               ما نیز به نوبه ی خود در سازمان حقوق بشر اهواز به تلاش های خویش جهت رفع و محو ستم ها و محرومیت هایی مانند منع آموزش به زبان مادری از طریق سازمان های بین المللی مربوطه جهت تغییر سیاست های نژادپرستانه و اجرا کردن معهدات بین المللی توسط رژیم ایران ادامه خواهیم داد.

              

                                                                              سازمان حقوق بشر اهواز