شاعرى تاجيك و عضو فرهنگستان زبان فارسى به نام صفر عبدالله در كلماتى عرب ستيزانه ، كه صفت شعر را به آنها اطلاق كرده توهين ها و دشنامهاى گستاخانه اى نسبت به عربها روا داشته است.
بنا به گزارش سايت " آراز نيوز"، صفر عبدالله، كه مدیر تاجیکی بخش ایران‌شناسی دانشگاه آلماتی قزاقستان نيز هست با تأسي از فردوسی شعرى تحت عنوان «مسیج به عرب مدّعی» نگاشته و عربها را " غلامك" و"سوسمار خور" و «کیچ ـ کیچ» توصيف كرده است. شاعر در توضیح «کیچ ـ کیچ» میگوید «لفظی که با آن بزها را بخوانند.».
 صفر عبدالله، مدیر تاجیکی بخش ایران‌شناسی دانشگاه آلماتی قزاقستان است و معلوم نیست بر چه اساسی در سال گذشته نشان طلای‌ «وحدت» قزاقستان به وی اعطا شد در حالی که رویکرد شوونیستی بر مبنای اهانت به عربها، آشكار است. وى از دوستان نزدیک غلامعلی حداد عادل رئيس فرهنگستان زبان فارسى در ايران نيز مى باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز،توهين هاى عرب ستيزانه اين شاعر شووينست را محكوم كرده و آن را در ادامه گفتمان راسيسم رايج در ايران عليه عربها وساير مليتهاى غير فارس در ايران مى داند و از كليه فعالان وسازمانهاى حقوق بشرى و روشنفكران و شاعران و فعالان سياسى ومدنى مى خواهد تا نسبت ادامه گفتمان نژادپرستى وراسيسم وعرب ستيزى در ايران موضع گيرى نموده و اين رفتارها و گفتمانها را محكوم كنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
22 مارس 2016

جستجو