منابع ويژه به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش دادند كه زندانى سياسى اهوازى، على منبوهى كه در حال سپرى كردن ١٨ سال از محكوميت خويش به دليل فعاليت هاى سياسى است به دليل مشكلات قلبى در وضعيت وخيمى است و نياز فورى به عمل جراحى دارد. 
قابل ذكر است على منبوهى كه به ٢٥ سال زندان محكوم شده بود اغلب دوران محكوميت خويش را در زندان كارون اهواز و زندان مركزى شهرستان بافت سپرى كرد و در حال حاضر در زندان شهر شيبان نگهدارى مى شود. 
منبوهى كه از بيمارى هاى مزمنى رنج مى برد به دليل شرايط سخت زندان و فقدان حداقلى از شرايط سالم براى زندانيان مانند نبود غذاى مناسب، فقدان سرويس هاى بهداشتى تميز و عدم وجود مراقبت هاى پزشكى معمول در شرايط سختى قرار گرفته است. 
همچنين مقامات زندان اجازه انتقال وى به بيمارستان را نداده اند اگر چه پزشكانى كه از زندان ديدن كرده اند نياز وى به عمل جراحى را تأييد نموده اند. 
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوميت ادامه زندان على منبوهى و ديگر زندانيان سياسى اهوازى به دلايل واهى و احكام قضايى مخالف با قوانين و مقررات بين المللى، خواستار انتقال منبوهى به بيمارستان جهت عمل جراحى بوده و مقامات ايرانى را مسئول جان و سلامتى وى مى داند. 

سازمان حقوق بشر اهواز
١٤ مى ٢٠١٨