بنا به گزارش رسيده به سازمان حقوق بشر اهواز ، در پی اعتراض مردم اهواز در رابطه با مصوبه محرمانه انتقال اب کارون به استانهای اصفهان وکرمان وهمچنین شدت گرفتن اعتراضات مدنی در عموم استان و تجمعات مسالمت امیزی که در راستای محکومیت این اقدام غير قانونى و تبعيض آميز دولت روحانى ، عده ای از فعالان فرهنگی واجتماعی وسیاسی محمره (خرمشهر) روز پنجشبه با تجمع در کنار پل قدیم شهر همگام با مردم استان اعتراض وانزجار خود را از اینگونه اقدامات مخرب وتفرقه افکنانه دولت اعلام کردند.
در اين تجمع عده ای از شرکت کنندگان از جمله راحيل موسوى روزنامه نگار، و رقيه جعفرى فعال محيط زيست ، توسط نیروهای امنیتی دستگیر وبه اتهامات واهی وخلاف واقع وغیر قانونی مورد بازخواست قرار گرفتند.
ماموران امنيتى دوربين خانم موسوى را به زور از او مصادره كرده كه با مقاومت وى دست راستش نيز به شدت آسيب ديده و او را به زور وارد ماشين نيروهاى اطلاعات كرده و هنوز از محل بازداشت وى خبرى در دست نيست.
رقيه جعفری على رغم تهديدات فرماندار و نيروهاي امنيتي و ديگر فشارهاي مقامات دولتي اعتراض خود و شهروندان محمرة را پلاكاردى عليه نامه دولت روحاني برافراشته كرد، كه به بازداشت و پرونده سازی امنيتي براي وي منتهي شد. او روز پنجشنبه توسط نيروهاي اطلاعاتي طي اين اعتراضات ،بازداشت و در حال سپري كردن روز چهارم در اداره اطلاعات خرمشهر مي باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم كردن اين بازداشتهاى خودسرانه و سركوب اعتراضات مردمى خواستار آزادى فورى و بى قيد شرط دو خانم بازداشت شده مى باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
١١ دسامبر ٢٠١٦ ( ٢١ آذر ١٣٩٥)


image 1079cIMG 0301 7de0b 

IMG 0305 82626

جستجو