هیئت نمايندگان کنگره مليتهاى ایران فدرال ديروز چهارشنبه 22 ژوئن در واشينگتن با آقاى "اد رويس" ريیس کمیته روابط خارجى كنگره امريكا ديدار كرد.
اين هيئت متشکل از عربهاى اهوازى، كردها، بلوچ ها، ترکهاى آذربايجانى و تركمنها و سنى ها در ايران به رياست دكتر كريم عبديان بني سعيد، رئيس كميته روابط خارجى كنگره ملیتهاى ايران فدرال، در ديدار با آقاى "رويس" گزارشهايى از وضعيت مليتها و اقلیت‌های قومی، ملى ، مذهبی و فرهنگی و جنسى در ايران که از اوضاع سياسى، اجتماعی و اقتصادی ناراضی هستند، تقديم كرد.
اعضاى اين هيئت در مصاحبه اى با " العربيه.نت" گفتند كه آنها در سخنانشان با آقاى رويس بر اينكه مليتها و اقليتهاى ايران بر تغيير شرايط ديكتاتورى موجود و نيز تغيير اوضاع معيشتى، سياسى و اجتماعى در ايران و این که خواهان برقرارى چندگانگی ملی (پلورالیسم) در ايران هستند، تاكيد كرده و خواستار توجه ایالات متحده به صداهاى اين گروهها كه بيش از نصف جمعيت ايران را تشكيل مى دهند، شدند.
در اين ديدار دکتر محمد حسن حسین بر، رئیس جمعيت بلوچهاى امريكا، و آقاى آرش صالح، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران، نیز درباره وضعيت اقليتهاى ملى و مذهبى ايران صحبت كردند.
سانسور اخبار اقليتها
بر اساس این گزارش همه اعضاى هيئت ديداركننده از "سياستهاى غير فراگير بخش فارسى شبكه " صدای آمریکا" انتقاده كرد ، و افزودند كه اين "شبكه همان سياست رژیم ایران در سانسور اخبار مربوط به نقض حقوق اقليتها و تبعیض علیه آنان را در پیش گرفته است". آنان تاكيد كردند كه " لابی هاى رژيم ایران در واشنگتن بخش فارسى صدای آمریکا، را كه مخارجش از ماليات شهروندان تامين مى شود، تحت سیطره خود قرار داده اند و اين شبكه از مصاحبه ويا دعوت از فعالان قومى و ملى مخالف جمهورى اسلامى عامدانه خوددارى مى كند ".
اعضاى هيئت با اشاره به گزارش 22 ژوئن 2016 در روزنامه " واشنگتن پست"، ونيز گزارش مفصل تر "اسوشيتدپرس" از تهران ، كه تاكيد كرده بودند اوضاع در مناطق عرب، کرد و بلوچ‌نشین در مرز انفجار قرار دارد، گفتند كه "این احساس که اين اقليتها توسط آمریکا فروخته شده‌اند، نارضایتی سطوح پایین مردم و احساس ضد آمریکایی به وجود آورده است" و فزودند كه "اين نوع اخبار به طور مستمر از سوى بخش فارسى صدای امريكا سانسور مى شوند".
وخيم شدن وضعيت حقوق بشر
دكتر كريم عبديان بنی سعید، رئيس كميته روابط خارجى كنگره ملیتهاى ايران فدرال در مصاحبه اى با "العربيه.نت" در خصوص اين ملاقات گفت كه وى در سخنانش بر وخيم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ايران و على الخصوص نقض حقوق اقليتهای قومى و دينى و ستم مضاعف و سركوب مليتهاى غيرفارس كه در حاشيه و خارج از پايتخت و انظار بين المللى هستند ، تاكيد كرد.
عبديان در سخنانش افزوده: " در حالى كه ایالات متحده و غرب در حال بازسازى روابط با ایران هستند ضروری است که در اين مذاكرات به مساله نقض حقوق بشر توسط دولت ایران و به ويژه سياست سركوب گروه‌های ملى و اتنيكى و مذهبى پرداخته شود".
عبديان كه سمت مدير اجرايى سازمان حقوق بشر اهواز نيز را برعهده دارد در سخنانش تاكيد كرد كه "نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت ايران مخصوصا پس از مرور تقريبا يك سال از توافق هسته‌ای بيشتر شده است".
عبديان با اشاره با اينكه عرب‌های اهواز که بین 5 تا 7 میلیون نفر جمعیت دارند و در جنوب غرب ایران، جایی که ایران بیش از 90 درصد ثروت خود را از سرزمین آنها، به دست می‌آورد، اما آنها در فقری وحشتناك به سر ميبرند".
وى افزوده: "سه نفر از فعالان عرب اهوازی در شرف اعدام قریب الوقوع هستند و دولت آمریکا باید در این زمینه موضعی اتخاذ کند".
دكتر محمد حسن حسين بر، در سخنانش با شرح وضعيت بلوچ ها در ایران و پاکستان، خواستار "محكوم كردن نقض فاحش حقوق بشر توسط ایران و پاکستان بر علیه بلوچ‌ها" توسط ايالات متحده شد.
وى گفت كه ایالات متحده باید برنامه‌هایی به زبان بلوچی و به شکل روزانه در صدای آمریکا راه‌اندازی کند و همچنين تاكيد كرد كه کمک‌های اقتصادی آمریکا باید به شکل ویژه صرف پروژه‌های بهداشت و آموزش و پرورش در بلوچستان پاکستان شود".